Algemene lesvoorwaarden

‘De Popschool’ 2019

 1. De lesovereenkomst wordt door de leerling/cq. ouder(s)/voogd schriftelijk bekrachtigd, middels het hiervoor bestemde inschrijfformulier van De Popschool, waarmee de leerling uitdrukkelijk akkoord gaat alsook met de hierna vermelde voorwaarden en bepalingen van De Popschool, teneinde de muzieklessen te kunnen genieten. 
 1. Als een les geen doorgang kan vinden, i.v.m. verhindering van de docent, dan neemt de docent de verantwoordelijkheid voor het mogelijk uitwijken naar een andere docent, of wordt de les, bij nader afspraak tussen leerling en docent, op een ander tijdstip ingehaald.
 1. Lesverzuim van de leerling dient ten minste cq. 12 uur van tevoren, telefonisch of per mail door de leerling aan de administratie van De Popschool te worden gemeld.
 1. Bij in gebreke blijven van kennisgeving van verzuim, zoals hiervoor genoemd, vervalt het recht op inhalen van een les.
 1. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:                      a) langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische verklaring).              b) ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders/leerling en bestuur van De Popschool).     
  c) overlijden van de leerling.     
  d) als de docent in gebreke blijft de lessen te verzorgen (in overleg met het bestuur van De Popschool).  
 1. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt De Popschool zich het recht voor om voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen en zal de geldelijke vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten alsook de hieruit voortvloeiende gerechtelijke kosten komen voor rekening van de betaling plichtige. 
 1. De leerling beschikt over een eigen instrument en is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de eventueel nodige lesmaterialen.
 1. Privélessen welke worden ingekocht via onze webwinkel zijn tot 365 dagen (1 jaar) na datum aankoop geldig.
 1. Het lesrooster, wordt in onderling overleg vastgesteld en blijft voor zover mogelijk ongewijzigd. Dit geldt ook bij het gebruik van ons online roostersysteem.
 1. Lessen dienen minimaal 24 uur van te voren te worden aangevraagd via het roostertool, om zo de behandeling te kunnen garanderen. Bent u hiertoe verhinderd kan De Popschool, waar mogelijk, de les op het gewenste tijdstip inplannen. Hiervoor dient u telefonisch contact op te nemen met De Popschool.
 1. Vanwege de verplichte BTW invordering is het tarief (incl. BTW) voor personen vanaf 21 jaar met 21% vermeerderd. 
 1. De Popschool houdt de schoolvakanties voor het basisonderwijs Midden Nederland aan. 52 weken,
  minus 12 vakantieweken. Welke te vinden zijn op www.depopschool.nl/vakantierooster/.
 1. De betaling middels automatische incasso wordt bij keuze optie ‘lessen halfjaar’ verspreid over zes maanden en bij keuze optie ‘jaar’ verspreid over twaalf maanden.
 1. Voor iedere mislukte incasso (doordat er bijvoorbeeld te weinig geld op de rekening staat of de incasso onterecht wordt gestorneerd), wordt er een factuur gemaakt met € 7,50 extra administratiekosten.
 1. Alle vermelde tarieven (onder andere op de website en dit formulier) zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen vóór aanvang van het schooljaar. Alle voorwaarden en bepalingen en lesmaterialen van De Popschool vallen onder het juridisch recht  (onder andere auteursrecht, intellectueel eigendomsrecht) van PvdH Music Vision. Op de lesovereenkomst tussen De Popschool  en leerling is het Nederlands recht van toepassing. 

 2. Opzegging van de lesovereenkomst dient schriftelijk of per mail te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één  kalendermaand. Na opzegging is nog lesgeld verschuldigd en de leerling heeft dan ook nog recht op les.

Privacybeleid ‘De Popschool’

Versie 0.2. Deze pagina is voor het laatst aangepast op  12 april 2018. 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Popschool. U dient zich ervan bewust te zijn dat De Popschool niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

De Popschool respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeld voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en bevatten slechts algemene gegevens. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van De Popschool. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzend, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van De Popschool. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw schriftelijke toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.